دبایننس )Binance) اکونټ جوړول:

full text PDFبشپړ متن : How to make Binance account - How to make Binance account.pdf (2.4 MB)

لومړې د پلی ستور څخه د باینسس پروګرام ډانلود کړي


۳- تاسو کولاې شي په مبایل نمبر یا هم ایمیل ادرس اکونټ پرانیځي. اوس محال په د مبایل نمبر له لاری بایننس کار نه ورکوي. نو خپل ایمیل او پټ کوډ اضافه کړي او د اکونټ جوړو بټنه کیاږي.

۴- روسته ستاسې ایمیل ته یو د تائید کوډ استول کیږي او تاسې باید په ۳۰ ثانیو کې دغه کوډ بیرته په باینسس کې اضافه کړي که ټاکل شوي وخت پوره شو او تاسو ونشولای چې کوډ اضافه کړي د نوی کوډ غوښتنه وکړي یا Resend new code باندی لاس کیاږي:


۵-دوډکدیئاتیلحرمھخھتسوروېساتستنوکاوړجږيیکامادیابھپرهکذتایورتپساپلپختیوھتباثړيکونددېنلا
ورناھپقباطمVerify Nowھنب.يھ

۶-ددیئاتھمکدھخېساتېندنلايلحرماتږيیسرېچلپختلکممباختناړيکاودھماداھنبږي.

۶-ددیئاتھمکدھخېساتېندنلايلحرماتږيیسرېچلپختلکممباختناړيکاودھماداھنبږي.اکیک

٧-دھماداھنبھخھتسرولپخېلصاتیوھوم،نصلختاوږدویزھینھفاضاړي.

٨
-ھتسورایبدلپخدېنوتساېادريکذتھپقباطمھفاضاړي
full text PDFبشپړ متن : How to make Binance account - How to make Binance account.pdf (2.4 MB)