مونیرو کریپتو بدلول په پیسو:

کریپتو کرنسې چې په بیالل بیل اسعارو موجود دي نن په جهانې مارکیت کښی اعتبار موندلي. د کریپتو کرنسې یو مشهور ډول یې
مونیرو یا XMR نومیږي چې په عادی ډالرو یې بیه د1 147$ =XMR کیږي.
که چیرې تاسو Monero چې د XMR په نوم هم یادیږي ولری او غواړي چې په افغانیو او یا هم ډالرو بدلی کړي الندې مراحلو پر
مخه یوسئ:
څنګه کوالئ شي مونیرو په ډالرو بدل کړي:
-۱ د Binance اپلیګشن ډانلوډ کړي او خپل پیسې والیت Wallet ته اصافه کړئ
-۲ ورسته بیا د نږدې د کریتو د اخستالو دوکان ته ورشي او خپلې پیسې د شخص ادرس ته وستووئ او په مقابل کې یې پیسو په
افغانې یا ډالر تر السه کړي. د پیسو د لیږلو لپاره د Withdraw ووهې او د شخص ادرس اصافه کړی کوم چې ستاسو کریپتو پیسې
اخستالو کوی.
-۳ تاسو کوالې شي کریپتو د لیږلو څخه مخکې په نورو ډولونو هم واړوي که چیرې بازار کې په Monero راکړه ورکړه نه کیده.
د بدلون لپاره هم د Binance اپلیکشن وکاروي.